Ombudsman jednal se zástupci školských odborů o pedagogické intervenci

Ombudsman se sešel se zástupci školských odborů k projednání problematiky pedagogické intervence v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Podstatnou otázkou diskuze byly nejasnosti v tom, jak budou ředitelé škol řešit odměňování či rozvrhování prací mezi jednotlivé vyučující. Jednání mezi zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a ombudsmanem Stanislavem Křečkem proběhlo na základě iniciativy odborářů, kteří se obrátili na ombudsmana ohledně problematiky pedagogické intervence poskytované žákům jako podpůrné opatření pedagogickými pracovníky.

Konkrétně s ním chtěli řešit některé otázky týkající se novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Ta zavádí pravidlo, že týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Neplatí to u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.

Členové školských odborů vyjádřili obavy z nekoncepčnosti nové právní úpravy a z možných  problémů, které může v praxi přinášet. Například poukázali na nejasnosti v otázce, v jakém režimu se bude ona 1 hodina nad týdenní rozsah odměňovat nebo jak se vyřeší zdroje finančních prostředků a jejich rozvržení mezi jednotlivé školy. Diskutovalo se také, jaký vliv může mít nová úprava na sestavování rozvrhů a přidělování konkrétních prací jednotlivým vyučujícím v rámci přímé pedagogické činnosti a činností s ní souvisejících (jako je příprava na výuku, administrativa, dozory na chodbách). Odpovědnost za organizaci uvedených činností mají ředitelé škol, kteří přitom musí dodržet jak požadavky právní úpravy, tak zajistit spravedlivé odměňování vyučujících a zároveň zajistit plynulý chod školy. Členové školských odborů vyjadřovali mimo jiné obavy ze zvýšené administrativní zátěže ředitelů škol i pochyby ohledně dostatečné motivace ředitelů po novele vládního nařízení pedagogickou intervenci vůbec poskytovat.

Novela nařízení je účinná od 1. února 2021 a podle informací, které má ombudsman k dispozici, připravilo ministerstvo školství pro jednotlivé školy Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence. Ten by měl některé otázky okolo novely vysvětlit a dává ředitelům škol různá doporučení, takže pro ně může být dobrým návodem, jak se v novém režimu zorientovat.

Vzhledem k časovým okolnostem je podle ombudsmana v tuto chvíli třeba vyčkat, jak bude nové nastavení fungovat, zda nejde jen o nedostatky v komunikaci, které se v praxi vysvětlí a vyjasní. Své případné kroky zváží podle informací z praxe.

Tiskovou zprávu naleznete i na webových stránkách ombudsmana na adrese: Veřejný ochránce práv - Ombudsman jednal se zástupci školských odborů o pedagogické intervenci (ochrance.cz)

Dopis školských odborů ombudsmanovi, ve které žádají o schůzku a vysvětlují důvody, je připojen níže ve formátu pdf.