Podpora pedagogických pracovníků pro kvalitní předškolní vzdělávání

Dne 3. 3. 2021 se organizace ETUCE (European Trade Union Committee for Education)., jejímž členem je i ČMOS PŠ, zúčastnila konference na nejvyšší úrovni, kterou uspořádala Evropská komise. Tématem této konference bylo předškolní vzdělávání.

V rámci konference se projednávala závěrečná zpráva expertní skupiny na předškolní vzdělávání ustanovená Evropskou komisí v kontextu Strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě ET 2020[1]. ETUCE se účastnila práce v rámci této expertní skupiny v letech 2018 – 2020. Expertní skupina při vypracovávání zprávy věnovala hlavní pozornost inkluzi a profesnímu rozvoji v rámci předškolní výchovy. Závěry a praktické rady z těchto oblastí členové expertní skupiny zahrnuli do Manuálu inkluzivní předškolní výchovy[2] a do závěrečné zprávy s názvem Jak přijmout, školit a motivovat kvalifikované zaměstnance[3].

ETUCE na konferenci zdůraznila zásadní roli profesní autonomie pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání, potřebu udržitelnějšího veřejného financování, dalšího profesního rozvoje pedagogických pracovníků, nutnost zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a infrastruktury i roli odborů a profesních organizací při tvorbě vzdělávacích politik.

Zpráva zdůrazňuje vztah mezi atraktivitou učitelské profese v předškolním vzdělávání a kvalitou sektoru předškolního vzdělávání. V tomto kontextu byly zmíněny pracovní podmínky, atraktivita platů a možnosti kariérního růstu jakožto klíčové faktory pro to, aby se zvýšila atraktivita práce v sektoru předškolního vzdělávání a aby se zvýšilo všeobecné uznání předškolního vzdělávání v rámci celého vzdělávacího sektoru. Přestože tyto body jsou zmíněny i v dokumentech jako Doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče[4] a v Evropském rámci kvality[5], ve skutečnosti jsou jen zřídka implementovány do systémů předškolního vzdělávání jednotlivých členských zemí EU.

 Údaje, ze kterých zpráva vychází[6] ukazují, že atraktivita profese a udržení stávajících kvalifikovaných pracovníků v sektoru předškolního vzdělávání zůstávají stále výzvou. Důvodem jsou obzvláště nespravedlivě nastavené pracovní podmínky a odměňování. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v předškolním vzdělávání, vysoké procento pedagogických pracovníků, kteří tento sektor vzdělávání opouštějí, a nedostatečná genderová vyváženost pracovníků v tomto sektoru snižují nejen status pedagogických i nepedagogických pracovníků v tomto sektoru, ale i uznání sektoru předškolního vzdělávání jakožto integrální části národního vzdělávacího systému. Zpráva shrnuje a zdůrazňuje, že ke zlepšení kvality předškolního vzdělávání je podstatné, aby byla zajištěna dostatečně kvalitní pregraduální příprava uchazečů o práci v této profesi a aby se věnovala pozornost i dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Odkaz na záznam diskuse této konference najdete zde: Early childhood education and care in Europe: a focus on inclusion and staff professionalization - Streaming Service of the European Commission (europa.eu)

Odkaz na zprávu Evropské komise o této konferenci najdete zde: Delivering on the European Education Area: Inclusive, high-quality early childhood education and care | Education and Training (europa.eu)

(Zdroj článku: How to reach high-quality early childhood education? By supporting the teachers! - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org))

Gabriela TLAPOVÁ