Poskytnuté bezplatné právní pomoci

Poskytnutí bezplatné právní pomoci před soudem...

Otázka: Jakým způsobem člen žádá o poskytnutí bezplatné právní pomoci zastoupením před soudem?

Odpověď:

Právní pomoc zastoupením před soudem se poskytuje členům ČMOS PŠ podle čl. 12 písm. d) Stanov ČMOS PŠ a Organizačního řádu v pracovněprávních věcech a v případech, kdy dojde k porušení jiných práv a to v přímé souvislosti s pracovněprávními vztahy.

O právní pomoc zastoupením před soudem žádá člen písemně ČMOS PŠ. Písemná žádost musí být doložena vyjádřením ZOOS, jejímž je členem, a vyjádřením příslušné OROS k poskytnutí právní pomoci. Ve vyjádření ZOOS je třeba také uvést, zda člen řádně plní členské povinnosti a zda členství ve svazu trvá ke dni žádosti alespoň 12 měsíců.

O poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem rozhoduje předseda ČMOS PŠ na základě písemné žádosti člena.

Předpokladem jednání o žádosti je předložení všech dostupných dokladů a listin a podrobné vylíčení skutečného stavu věci a konzultace s příslušným právníkem regionálního poradenského centra.

Právní pomoc formou zastoupení před soudem se realizuje tak, že člen, jehož žádosti bylo vyhověno, zmocní k zastoupení právníka regionálního poradenského centra pro zaměstnance, ve výjimečných případech advokáta na základě povolení předsedy ČMOS PŠ.

Náklady právního zastoupení a soudní poplatek, je-li člen poplatníkem, hradí ČMOS PŠ do výše  50 000 Kč na jeden soudní spor.

Bližší podmínky poskytování právní pomoci najdete v Organizačním řádu v čl. II, bodu 7.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejdříve musíte podat písemnou žádost na ČMOS PŠ o poskytování právní pomoci zastoupením před soudem a doložit jí doporučením ZOOS a příslušné OROS a doklady vztahujícími se k dané věci a dvakrát vyplnit plnou moc k zastupování regionálním právníkem a s regionálním právníkem i předmětnou věc konzultovat.

Mgr. M. Kaplán