Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání

Ministerstvo financí vydalo výklad, kterým upřesňuje závodní stravování a´vydávání stravenek ve školních zařízeních v období distančního vzdělávání.

Výklad Odboru 12 Ministerstva financí - Financování územních rozpočtů

Distanční vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Proto v případě, že škola podle svého vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy zabezpečuje závodní stravování svých zaměstnanců, postupuje podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Závodní stravování zaměstnanců školy je zajišťováno buď ve vlastním zařízení závodního stravování (§ 3 vyhlášky) nebo prostřednictvím jiného subjektu (§ 4 a 5 vyhlášky). Při obou způsobech závodního stravování může být zaměstnanci poskytnuto závodní stravování za sníženou úhradu (cena surovin snížená o příspěvek z FKSP), a to při současném splnění následujících podmínek: jedno hlavní jídlo může být poskytnuto v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.

To znamená, že pokud bylo dohodou s pedagogickým pracovníkem sjednáno jiné místo výkonu práce než škola, tzv. home office, a tento pracovník prokazatelně na tomto místě odpracuje pro organizaci alespoň 3 hodiny (3 x 60 minut) v daném kalendářním dni, může mu být poskytnuto závodní stravování za tento kalendářní den za sníženou úhradu (s příspěvkem z FKSP).

S ohledem na to, že pravděpodobně nebude v období distančního vzdělávání v provozu zařízení školního stravování (pro účel vyhlášky je zařízení školního stravování považováno za vlastní zařízení závodního stravování), můžeme se domnívat, že pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy budou převážně poskytovány poukázky do zařízení veřejného stravování (tj. stravenky), a to podle § 4 a 5 vyhlášky. K tomu si dovolujeme upozornit, že možnost poskytování stravenek za období, kdy je vlastní zařízení mimo provoz, by měla být stanovena ve vnitřním předpisu školy nebo v kolektivní smlouvě, kde je upraveno zabezpečování závodního stravování zaměstnanců školy.

Závěrem rovněž upozorňujeme, že na základě našeho dotazu nám MŠMT a MPSV sdělilo, že rozhodnutí o využití distančního vzdělávání není automatickou změnou místa výkonu práce pedagogických pracovníků obsažených v jejich pracovních smlouvách. Záleží proto výhradně na řediteli konkrétní školy, jakým způsobem zajistí distanční vzdělávání studentů, a zda uzavře s pedagogickými pracovníky dohody o změně výkonu práce podle § 2 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Nelze proto vyloučit, že ředitel školy neuzavře s pedagogickými pracovníky dohody o změně výkonu práce a pedagogičtí pracovníci budou distanční výuku vykonávat z místa výkonu práce, stanoveného v jejich pracovních smlouvách.

Informace k tématu naleznete též na stránkách ministerstva financí na adrese: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/poskytovani-stravenek-pedagogum-v-dobe-n-39769