Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

Ministerstvo školství na svém webu, jako jeden z výsledků jednání školské tripartity,  zveřejnilo materiál Pracovně právní záležitosti zaměstnanců škol http://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol. K materiálu jsme ministerstvu zaslali připomínky:

  •  k názvu dokumentu

navrhujeme specifikovat název  např. „Výkon práce zaměstnanci patřícími do rizikové skupiny“  nebo alespoň do názvu doplnit, že jde o zaměstnance patřící do rizikové skupiny;

  • k bodu 1.

v odrážce práce z domova (home office) navrhujeme doplnit o následující text: „po celou dobu nebo část sjednané pracovní doby“;

v odrážce jiném uzpůsobení podmínek na pracovišti zaměstnavatele v druhém  odstavci navrhujeme sjednotit terminologii  a jednoznačně odlišit mezi určením výkonu práce ze strany zaměstnavatele a dohodou smluvních stran. Sjednání dohody může iniciovat zaměstnanec, ale tato dohoda  nespočívá v tom, že zaměstnavatel něco určí;

  • k bodu 2.

v prvním  odstavci navrhujeme za slova „ ve výši 100 %“ doplnit „ průměrného výdělku“;

  • k bodu 3.

sdělujeme, že zmínění překážek v práci na straně zaměstnance je podle našeho názoru nadbytečné. Celý problém s tzv. rizikovou skupinou spočívá v tom, že zaměstnanec je schopen práci konat, ale z důvodu příslušnosti k této skupině by ji měl vykonávat za zpřísněných podmínek, pokud jde o ochranu jeho zdraví. Zmínění jedné specifické překážky v práci proto může být do určité míry matoucí. Pokud ministerstvo chce na tuto překážku přednostně upozornit, doporučujeme tak učinit příkladem. Dalšími obvyklými překážkami na straně zaměstnance v této době mohou být zejména ošetřování jiné osoby a karanténa.

S pozdravem

František Dobšík - předseda ČMOS PŠ

Připomínkovaný dokument je dále připojen ve formátu pdf viz níže: