Pracovní volno pro dárce

Nárok na pracovní volno...

Otázka: Mám v souvislosti s darováním orgánů nárok na pracovní volno? Pokud ano v jakém rozsahu?

Odpověď:

Činnost dárce dalších biologických materiálů (včetně lidských orgánů) je překážkou v práci na straně zaměstnance, a to jiným úkonem v obecném zájmu (§ 203 zákoníku práce). Podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) zákoníku práce přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu k odběru.

Co se rozumí odběrem, stanoví zákon č. 285/2002 Sb. v § 2 písm. h). Odběrem se rozumí všechny zákroky nutné pro získání tkání nebo orgánů určených pro transplantaci včetně vyšetření za účelem posouzení zdravotní způsobilosti dárce a jeho přípravy k transplantaci.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vám jako dárci orgánu přísluší pracovní volno s náhradou mzdy (platu) i při vyšetření za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k darování orgánu a přípravě k transplantaci.

Mgr. M. Kaplán