Přečerpaná dovolená

Vracení peněz za přečerpanou dovolenou...

Dotaz: Musí zaměstnanec vracet peníze za přečerpanou dovolenou, skončil-li pracovněprávní vztah 31. srpna a navázal s týmž zaměstnavatelem nový pracovněprávní vztah s nástupem do práce od 1. září? Zaměstnanec vyčerpal 8 týdnů dovolené.

Odpověď:

Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru k témuž zaměstnavateli (§ 216 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce). Jelikož jeden pracovní poměr k témuž zaměstnavateli skončil 31. 8. a na tento pracovní poměr zaměstnavatel a zaměstnanec bezprostředně navázali novým pracovním poměrem, není možné po zaměstnanci požadovat vrácení vyplacené náhrady mzdy za vyčerpanou dovolenou. Nově vzniklým pracovním poměrem totiž bude splněna podmínka nepřetržitého trvání pracovního poměru po dobu kalendářního roku k témuž zaměstnavateli (§ 216 odst. 1 zákoníku práce). V tomto pracovním poměru tedy dle informací obsažených v dotazu zaměstnanec vyčerpal svůj celý nárok na dovolenou v daném kalendářním roce.

Mgr. M. Kaplán