Prohlášení odborových svazů RoPo k vyjednávání o navýšení platů

Odborové svazy RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě se sešly dne 18. července 2017 a projednaly situaci, která vyvstala po jednostranném zrušení termínu jednání (dne 25. 7. 2017) z vládní strany o navýšení platů ve veřejném sektoru.

OS RoPo konstatují, že proběhla již dvě kola vyjednávání mezi vládní stranou a stranou odborů o navyšování platů zaměstnancům ve veřejném sektoru. Velmi kvitují, že zástupci vlády k těmto jednáním přistoupili velmi korektně a vstřícně. Proto OS RoPo vnímají zrušení dohodnutého termínu dalšího jednání s rozpaky.

OS RoPo vydávají následující stanovisko:

 1. Požadujeme, aby příslušníkům bezpečnostních sboru, kteří jsou pod zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, byly navýšeny platové tarify od 1. 11. 2017 o 10 %.
 2. Požadujeme navýšení platových tarifů pro všechny zaměstnance, kteří jsou odměňováni dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 11. 2017 o 10 % (předpokládáme též změnu úhradové vyhlášky od 1. 1. 2018).
 3. Požadujeme zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků regionálního školství od 1. 11. 2017 o 15 %.
 4. Požadujeme upravit Nařízení vlády č. 564/2006 S., a to v příloze č. 7 ve III. skupině bod 10 – Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.
  Návrh na změnu NV 564/2006 Sb., v platném znění – příplatek za směnnost:
  V příloze č. 7 ve III. skupině se mění bod 10, který nově zní:
  „10. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb, nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.“
  Rozpětí příplatku: 2000 – 5000 Kč
 5. Souhlasíme s přesunem lékařů ze 3. do 5. stupnice NV č. 564/2006 Sb. od 1. 11. 2017.
 6. Nerozporujeme přesun všech zaměstnanců z 2. do 3. stupnice NV č. 564/2006 Sb. od 1. 1. 2018, navrhujeme však, aby došlo ve stejném termínu též k přesunu všech zaměstnanců z 1. do 3. stupnice NV č. 564/2006 Sb.
 7. Nerozporujeme dorovnání platových tarifů lékařů orgánu sociálního zabezpečení na úroveň platových tarifů lékařů poskytujících zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (stupnice č. 5 k NV č. 564/2006 Sb.).
 8. Souhlasíme, aby došlo od 1. 1. 2018 k novému vydefinování příkladů správních činností v platových třídách, tak, aby byla vyšším zařazením zohledněna náročnost výkonu správních činností státních zaměstnanců v 1. linii.

V Praze dne 19. července 2017.

Bc. Pavel Bednář, v. r.

mluvčí OS RoPo