Publikace OECD: PISA 2015 Results (Volume IV) Students Financial Literacy

Dne 24. května 2017 byla zveřejněna další část výsledků šetření PISA 2015, které bylo věnované tématu finanční gramotnosti, jako jedné z nových klíčových kompetencí v kontextu obav z vývoje veřejných i soukromých systémů sociálního zabezpečení, demografických změn, včetně stárnutí obyvatelstva, i v kontextu rozšiřování a kompletnosti nabídky finančních služeb.

Klíčovým poznatkem ze šetření PISA 2015 je, že finanční gramotnost koreluje s dobrými výsledky v matematice a se schopností porozumět čtenému textu. Vysoký stupeň sociálního znevýhodnění koreluje s nízkým stupněm finanční gramotnosti. Studenti z imigračního prostředí vykazují podstatně nízký stupeň finanční gramotnosti. Více jak 22 % studentů je pod hranicí toho, co lze nazývat základní úrovní finanční gramotnosti a 12 % studentů je na nejvyšším stupni finanční gramotnosti. Ze šetřeného vzorku 56 % studentů vlastní bankovní účet a 64 % studentů vykonává nějakou formu placené práce. Rodiče mají největší vliv na rozvoj finanční gramotnosti jejich dětí.

připravila
Mgr. G. Tlapová

Publikace je dostupná pod následujícím odkazem: goo.gl/HddFZV.