Roční analýza růstu na rok 2019 – téma rovného přístupu ke vzdělání by mělo být jedním z hlavních témat evropského semestru 2019

V listopadu 2018 vydala Evropská komise v rámci evropského semestru dokument s názvem Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě.

Evropská komise v tomto dokumentu mapuje ekonomický vývoj v rámci členských států EU za předešlý rok a nastiňuje svoje priority v ekonomické a sociální oblasti, dále vymezuje svoje strategie pro rok následující a pro svoje další aktivity.

Evropská komise v dokumentu říká, že strukturální reformy, investice a odpovědná fiskální politika na úrovni členských států společně s aktivitami na evropské úrovni přispěly ke znovu nastolení stability a prosperity v rámci evropské ekonomiky. Růst ekonomiky ale neznamenal, že z něho profitují všichni občané a státy stejnou měrou. Evropská komise konstatuje, že je třeba udržovat odolnou a inkluzivní ekonomiku a že je třeba posílit sociální rozměr EU a podpořit vzestupnou konvergenci směrem k lepším životním a pracovním podmínkám. Z tohoto důvodu je nutné jak na národní, tak na evropské úrovni  převést zásady vyhlášené  v evropském pilíři sociálních práv do praxe.

Evropská komise dále varuje před zranitelností evropské ekonomiky s ohledem na globální nestabilitu a střednědobé až dlouhodobé problémy.  Některé členské státy se stále potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti a příjmy jejich domácností ještě nedosahují úrovní před krizí. Jiné státy trpí podzaměstnaností nebo nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Růst produktivity je utlumený a šíření digitálních technologií je pomalé. Dlouhodobé problémy, jako je stárnutí obyvatelstva, digitalizace a její dopady na práci, změna klimatu a neudržitelné využívání přírodních zdrojů, jsou i nadále naléhavé.

Hlavní důraz v roce 2019 tedy zůstane na socioekonomické odolnosti, makroekonomické stabilitě a rozumných veřejných financích.

S ohledem na oblast vzdělávání Evropská komise zdůrazňuje, že členské státy by měly pomoci vybavit mladé lidi dovednostmi, které budou relevantní pro současné potřeby pracovního trhu. Podpořeno by mělo být i celoživotní vzdělávání. Zvláštní pozornost by měla být věnována řešení nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, které přetrvávají ve většině členských států. Z tohoto ohledu jsou klíčové vysoce kvalitní veřejné investice do vzdělávání a odborné přípravy.  Myšleny jsou v tomto ohledu investice do vzdělávání na předškolní úrovni, tak i v rámci základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání. Poprvé je zmíněno i téma posílení počátečního vzdělávání a průběžného profesního rozvoje učitelů a školitelů odborné přípravy.

Celý text dokumentu najdete v odkazu:

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/european-semester/2019/