Rozvoj systému podpory pro začínající učitele

V období od 1. prosince 2021 do 31. ledna 2024 bude probíhat společný projekt Lotyšského odborového svazu zaměstnanců ve vzdělávání a vědě (LIZDA) a odborových svazů z Litvy, Polska a České republiky. Tento projekt probíhá v rámci programu Erasmus+ KA220-SCH – Partnerská spolupráce na školním vzdělávacím projektu „Rozvoj systému podpory pro začínající učitele“ (Podpora učitelů), projekt č. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284.

Podle zprávy OECD Education at a Glance 2020, tvořili v roce 2018 mladí učitelé do 30 let malé procento v celkovém počtu učitelů: v Litvě to bylo 3,03 %, V České republice 4, 06 %, v Lotyšsku 7,8 % a na druhém stupni základních škol nebo v nižších třídách gymnázia to bylo 3,66 % v Litvě, 7, 71 % v Lotyšsku, 9,42 % v České republice. To vše je pod průměrem hodnot v zemích OECD. Stárnutí učitelské populace má řadu dopadů na vzdělávací systémy daných států. Hlavní motivací všech partnerských organizací zapojených do projektu je přilákat k učitelskému povolání nové adepty i podpořit ty začínající učitele, kteří v systému již působí, a vytvořit pro ně systém podpory. Je zapotřebí, aby se dobrá praxe, zkušenosti a znalosti přenášely mezi všemi zúčastněnými zeměmi a organizacemi.

Hlavní cíle projektu:

 1. vytvořit rámec systémové podpory pro začínající učitele, který bude založen na potřebách učitelů a na vizích stakeholderů;
 2. podpořit začínající učitele, tvůrce vzdělávacích politik i ty, kteří jsou zodpovědní za implementaci těchto politik, a poskytnout jim informace, nástroje a metody pro zlepšení systému podpory pro začínající učitele.

Hlavní aktivity projektu:

 1. vypracovat zprávy o jednotlivých zemích a potřebách začínajících učitelů v těchto zemích, rozvoj již existujících nástrojů podpory, legislativy, politik, zmapování výzev, dobré praxe, příležitostí, vytvořit závěry, návrhy na podporu začínajících učitelů, vytvořit průzkumy týkající se začínajících učitelů, tvůrců politik a osob zodpovědných za jejich implementaci na národní úrovni. Bude vypracováno v angličtině a národním jazyku dané země;
 2. vypracovat komparativní analýzu v angličtině zahrnující dobrou praxi, výzvy a příležitosti;
 3. vytvořit rámec systému podpory pro začínající učitele, který bude založen na intervenčních modelech: Model 1: Intervence na operativní úrovni; Model 2: Intervence na legislativní úrovni; Model 3: Cesta do budoucnosti a témata: stávající výzvy, budoucí kroky, legislativní změny, které jsou zapotřebí a role stakeholderů. Bude vypracováno v angličtině a v národních jazycích;
 4. uspořádat diskuse pro národní stakeholdery o různých nových modelech pro alespoň 20 zástupců z každé země (80 celkem);
 5. vypracovat digitální příručku pro začínající učitele, která bude zahrnovat témata spojená s právy a povinnostmi učitele, se sociálním dialogem, s rolí učitelů v budoucnu, soft skills a s pracovním prostředím zahrnujícím digitální nástroje;
 6. vytvořit školení „Profesně podporovaný začínající učitel“;
 7. zorganizovat třídenní školení pro nejméně 10 budoucích školitelů z každé země (celkem 40), kteří budou dál zprostředkovávat kurz „Profesně podporovaný začínající učitel“;
 8. zorganizovat školení „Profesně podporovaný začínající učitel“ pro alespoň 20 začínajících učitelů z každé země (celkem 80);
 9. natočit 2 videa s tématem „Budoucí prestiž profese je v rukou profesně podporovaného začínajícího učitele!“. Vytvořeno bude v národních jazycích (8 videí celkem);
 10. vytvořit doporučující politiky systému podpory pro začínající učitele na místní, národní a evropské úrovni. Vytvořit specifická doporučení pro každou zemi v angličtině a v národních jazycích;
 11. činnost zaměřená na šíření informací: diskuse, školení, závěrečná konference, články a publikace o projektu, jeho implementaci a výsledcích;
 12. setkání partnerů projektu, setkání na národní úrovni, diskuse, akce s partnery, experty a dalšími stakeholdery.

Cílové skupiny projektu:

 1. začínající učitelé – učitelé, kteří mají praxi od jednoho roku do pěti let;
 2. tvůrci vzdělávacích politik a osoby odpovědné za jejich implementaci na národní úrovni a na místní úrovni;
 3. univerzity, které poskytují programy s pedagogickým zaměřením, a studenti těchto programů.

Partneři projektu:

 1. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ČMOS PŠ: Home page | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz)
 2. Litevský odborový svaz vzdělávání a vědy LESTU: LŠMPS – LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA (svietimoprofsajunga.lt)
 3. Odborový svaz polských učitelů ZNP: ZNP - Związek Nauczycielstwa Polskiego : ZNP
 4. Lotyšský odborový svaz vzdělávání a vědy LIZDA: About us - LIZDA

Všechny výsledky projektu budou dostupné na webových stránkách partnerů projektu.

Potřebujete-li další informace o projektu, kontaktujte nás prosím na e-mailu: tlapova.gabriela@cmkos.cz, nebo  ruta.porniece@lizda.lv  nebo na telefonu +37128383021.