Slovenští školští odboráři podporují české kolegy

Spoločné stretnutie vedení českých a slovenských školských odborov a inšpektorov BOZP

Dňa 11. 11. 2019 sa v Prahe uskutočnil spoločný seminár českých a slovenských odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Seminár organizoval Českomoravský odborový svaz pracovníku školství (ČMOS PŠ). OZ PŠaV na Slovensku zastupovali inšpektori BOZP Vladimír Kmec a Eugen Bertha.

Zástupcovia oboch odborových zväzov sa navzájom informovali o svojej práci, osvedčených postupov a skúsenostiach pri riešení problémov BOZP v školskom prostredí týkajúcich sa okrem prevencie proti úrazom a haváriám aj fyzickej a psychickej pohody, sociálnej ochrany, pracovných podmienok, pracovných vzťahov, hygienických podmienok a pod. Dôležitou úlohou odborov v tomto smere je aj pôsobenie prostredníctvom sociálneho dialógu pri tvorbe príslušnej legislatívy  na národnej, odvetvovej a lokálnej úrovni.

V ten istý deň sa v Prahe zároveň stretli vedenia oboch zväzov, aby prediskutovali aktuálnu situáciu v školstve v oboch krajinách. Naši českí kolegovia majú za sebou jednodňový štrajk (6.11.2019), ktorým chceli upozorniť na porušovanie sľubov zo strany politikov. Zavretých zostalo 1221 škôl, chod obmedzilo 2743 škôl a takmer tri tisíc škôl vyjadrilo štrajkujúcim podporu. Predseda ČMOS PŠ František Dobšík vo svojom vystúpení zhrnul hlavné príčiny ich nespokojnosti. Učiteľskú verejnosť podľa neho sklamalo najmä konanie ministra školstva, ktorý podviedol odbory, učiteľov, vládu aj premiéra. Z pôvodne deklarovaného navýšenia platov o 15% schválila vláda urýchlene, bez konzultácie so sociálnymi partnermi, nariadenie podľa ktorého sa počíta v roku 2020 s navýšením sumy na platy učiteľov o desať percent (8 do taríf a 2 na odmeny). Učitelia tak podľa neho ostávajú medzi najhoršie platenými vysokoškolskými profesiami.

Predseda zväzu Pavel Ondek vyjadril za členov OZ PŠaV podporu a solidaritu. Zdôrazni, že ,,každá vláda si musí uvedomiť, že ak má byť národ vzdelaný, potrebuje spokojných a motivovaných učiteľov. Ak politici nedokážu plniť svoje záväzky, je to dôkazom toho, že si náročnú prácu učiteľov nevážia.“

V následnej diskusii o spoločných a rozdielnych prvkoch oboch vzdelávacích systémov vysvetlila podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková hlavné zmeny, ktoré priniesol nový zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch najmä v oblasti profesionálneho rozvoja a ochrany pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku.

Spolupráca medzi slovenskými a českými školskými odborármi je dlhodobo na veľmi vysokej úrovni a neopiera sa len o formálnu Dohodu o spolupráci ale najmä o priateľské kolegiálne vzťahy na celoštátnej aj regionálnej úrovni. Pravidelné stretnutia a kooperácia zástupcov oboch zväzov je často vzorovým príkladom spolupráce v rámci celej Európskej únie.

Článek byl převzat z webu slovenských školských odborů, naleznete ho na adrese:

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/spolocne-stretnutie-vedeni-ceskych-a-slovenskych-skolskych-odborov-a-inspektorov-bozp.alej