Sociální dialog podpoří přípravu učitelů a digitalizaci školství

Úvodní tisková zpráva: Budoucnost trhu práce spočívá ve schopnosti adaptovat přístupy zaměstnavatelů k zaměstnancům, a naopak zaměstnanců k zaměstnavatelům. V České republice je dlouhodobě trvalý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a tato skutečnost významně dopadá i do oblasti školství.

Předchozí dvouleté období se stalo jakýmsi impulzem pro změnu, pro nové nápady a inovace zejména v oblasti využívání moderních technologií a online nástrojů v běžné výuce, které zlepšují vztah ke vzdělávacímu obsahu. Proces digitalizace školství, budoucí změny ve studijních oborech a předmětech budou klást nové požadavky na studenty i pedagogické pracovníky.

Další změny vedoucí k optimalizaci nových výukových metod a nepřetěžování pedagogů znamenají potřebu aktualizace kompetenčního profilu učitele.

Toto jsou témata pro budoucí tříleté období a platformu sociálního dialogu v odvětví školství. Bipartitní platformu Školství tvoří zaměstnavatelský svaz Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, z.s. (SSŠČMS) a Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ).

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, z.s. (SSŠČMS) www.soukromeskoly.cz napomáhá k prosazení demokratických principů vzdělávací politiky ve smyslu spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem, při respektování svobodné volby vzdělávací cesty občana ČR. Ke splnění tohoto cíle SSŠČMS spolupracuje s dalšími subjekty, právnickými a fyzickými osobami, které napomáhají rozvoji vzdělávání a poznání. Dále SSŠČMS vykonává činnost informační a poradenskou pro své členy společně s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství (ČMOS PŠ) www.skolskeodbory.cz, které je profesním odborovým svazem sdružující zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. ČMOS PŠ je členem ČMKOS (www.cmkos.cz)...

V rámci projektu Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětí na změny se platforma Školství aktivně zapojila do realizace klíčových aktivit:

VYTVOŘENÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN PRO KA A JEJICH ČINNOST V RÁMCI BIPARTITNÍ PLATFORMY:

Sociální partneři odvětví budou v pravidelném kontaktu, nastaví režim pro komunikaci s pracovními skupinami a cílovou skupinou. Jednání, konzultace, komunikace a spolupráce bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

1. Sestavení pracovních skupin pro obsahové klíčové aktivity platformy

2. Obsazení pozic expertů a dalších členů týmu

3. Doplnění chybějícího technického vybavení pro členy realizačního týmu

4. Sociální dialog na odvětvové úrovni

5. Kooperace a spolupráce mezi pracovními skupinami

6. Komunikace s cílovou skupinou

7. Metodické vedení bipartitní platformy

BUDOUCNOST PRÁCE V ODVĚTVÍCH, PODPORA ZVYŠOVÁNÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ I ZAMĚSTNAVATELŮ

V odvětví ŠKOLSTVÍ obsahuje tato aktivita dvě témata:

1. Podpora přípravy učitelů v oblasti rozvoje digitálních schopnosti a dovedností

2. Digitalizace školství – právní úpravy pro distanční vzdělávání

Zástupci sociálních partnerů a expertů zaměří svou činnost při řešení vybraných témat na podporu pedagogů a zvýšení jejich schopností, jejich připravenosti reagovat na změny v oblasti digitalizace a výuky na základě zkušeností z distanční formy vzdělávání, ale i z pohledu dlouhodobé udržitelnosti a budoucnosti práce ve školství. Součástí řešení témat bude příprava materiálů k vytvoření kompetenčního modelu učitele dle typu škol (mateřská, základní, střední).

SDÍLENÍ A PREZENTACE VÝSLEDKŮ A VÝSTUPŮ PROJEKTU, VYTVOŘENÍ A VYUŽITÍ NÁSTROJŮ PRO PŘENOS INFORMACÍ NA CÍLOVOU SKUPINU

Hlavní činnosti této aktivity jsou:

  1. Zajištění dostatečné informovanosti zapojených subjektů a podrobně informovat zapojené subjekty o průběhu a způsobu realizace aktivit prostřednictvím jednodenních seminářů
  2. Seznámení cílové skupiny v odvětví a laické veřejnosti s výstupy klíčových aktivit formou diskuse a setkání na akci nazvané „Závěrečný kulatý stůl“, kde kromě sociálních partnerů a CS budou také zástupci institucí a partnerů, které jsou touto problematikou dotčeni
  3. Plošnější sdílení výsledků aktivit směrem k cílové skupině bude zajištěno díky vybraným nástrojům informační kampaně, které jsou popsány v části Forma způsob realizace
  4. Obsahovou stránku informací o výsledcích pro cílovou skupinu zajistí členové pracovní skupiny= realizačního týmu platformy

Aktivity bipartitní platformy budou uskutečňovány v rámci projektu registrovaném pod číslem CZ.03.01.03/00/22_001/0000890, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky v partnerství s Českomoravskou konfederací odborových svazů. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Kontakt pro novináře:

Dana Beránková

e-mail:  dana.berankova@soukromeskoly.cz

Tel.: 604802884

Manažer odvětví