Speciální konference ETUCE v Aténách

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2018 se konala v Aténách v Řecku Speciální konference ETUCE. Této konference se zúčastnil i ČMOS PŠ, který zde přednesl příspěvky na téma Odborová práva a Evropský semestr.

Speciální konference ETUCE zahájila sérii dalších akcí a strategií na posílení odborových svazů ve vzdělávání a jejich snahy k formování Evropy ve světle nových společenských a profesních výzev. 300 zástupců ze 132 národních odborových svazů ve vzdělávání na všech stupních vzdělávání z 51 evropských zemí debatovalo a přijalo několik rezolucí, které formulovaly jejich postoj k výzvám týkajícím se pedagogických a nepedagogických pracovníků a zachování kvalitního vzdělávání jakožto nutné prerekvizity pro demokracii a pro spravedlivější evropskou společnost.

Konkrétními tématy debaty byly: volání po navýšení veřejných investic do vzdělávání, efektivní sociální dialog, rovnoprávnost a spravedlnost ve vzdělávání, respekt ke statutu učitele a ostatních pedagogických pracovníků, spravedlivé pracovní podmínky a legitimita kolektivního vyjednávání odborových svazů ve vzdělávání, skrze které se mohou jednotliví učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci organizovat za účelem získání kontroly nad všemi aspekty své práce a své profese.

V rámci konference byly přijaty následující rezoluce:

Formování budoucnosti Evropy: Role odborových svazů ve vzdělávání
(Shaping the future of Europe: The Role of Education Trade Unions)

Zahrnutí učitelů do všech forem rozhodování, které ovlivňuje profesní a vzdělávací systém
(Involving teachers in all decisions affecting the profession and the education system)

Odborové svazy a mladí lidé
(Education Trade Unions and Youth)

Nastavení priorit k rozvoji Akčního plánu ETUCE pro rovnoprávnost
(Setting the priorities to develop the ETUCE Action Plan for Equality)

Obnovení dialogu, shromažďování a rozhodování. Směrem k ekologii všech školních praktik
(Re-claiming dialogue, gathering and deliberation. Towards an ecology of participatory school practices)

Posilování akademické svobody v Evropě
(Strengthening academic freedom in Europe)

„Přestože je všeobecně uznáváno, že vzdělání je zásadní pro rozvinutí spravedlivé a demokratické společnosti, napříč Evropou neustále narůstají nerovnosti a nespravedlnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, a navíc se tak děje v době, kdy pravicový extremismus, nacionalismus a xenofobie jsou na vzestupu a podrývají evropský projekt,“ řekla prezidentka ETUCE Christine Blower. „Respekt ke statutu učitele a pedagogických pracovníků a uznání odborových svazů ve vzdělávání jsou vitálními prvky kvalitního vzdělávání a demokracie samotné. Dnešním dnem evropské odborové svazy ve vzdělávání představují ambiciózní priority pro posílení obnovy od samého základu, aby posílily solidaritu na všech stupních za účelem obrany proti fragmentarizaci, sociálnímu vyloučení a rozšířené chudobě ve společnosti a ve školách, a s cílem ubránit demokracii a veřejný zájem,“ shrnula paní Blower.

Dokumenty ze Speciální konference naleznete zde: dokumenty

G. Tlapová