§ 13 Příspěvek odborové organizaci

Přinášíme další porci otázek a odpovědí týkající se FKSP... Pro zobrazení všech zatím uvěřejněných otázek a odpovědí musíte být přihlášeni do Intranetu (pouze pro členy ČMOS PŠ).

Dotaz: Je dána výše příspěvku odborové organizaci z prostředků fondu? Lze poskytnout odměnu funkcionáři  příslušné odborové organizace?

Odpověď: Ustanovení § 13 citované vyhlášky umožňuje poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u zaměstnavatele, na úhradu prokazatelných nákladů, které ji vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývající z pracovněprávních předpisů. Způsob příspěvku a jeho výše se stanoví v pravidlech o čerpání fondu. Mezi nezbytné náklady k plnění oprávnění odborové organizace lze zahrnout i osobní náklady, zejména přiměřené odměny externím odborníkům za vypracování stanovisek a analýz, odměny lektorům, odborovým funkcionářům apod., vznikající v souvislosti s plněním oprávnění odborové organizace. Uvedené odměny mohou být poskytnuty na základě uzavřené dohody  o práci konané mimo pracovní poměr. Pro funkcionáře  příslušné odborové organizace, který zastupuje zaměstnance, lze stanovit část odměny za výkon funkce, odpovídající činnosti ve smyslu ustanovení §13 vyhlášky.


Dotaz: Lze pro potřeby odborové organizace zakoupit z prostředků fondu videokameru?

Odpověď: Ne. Nelze. Z prostředků  FKSP v souladu s ustanovením § 13  vyhlášky č. 114/2002 Sb., o KKSP lze poskytnout příspěvek odborové organizaci, která působí u zaměstnavatele pouze na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že z prostředků FKSP nelze zakoupit pro potřeby odborové organizace fotoaparát či kameru.

Tyto předměty lze z FKSP zakoupit v souladu s ustanovením § 4 citované vyhlášky, příspěvek na vybavení pro zájmovou činnost, za účelem využití pro všechny zaměstnance. Vybavení je majetkem organizace a zaměstnancům  ho lze   pouze půjčovat. Podmínky půjčování jednotlivým pracovníkům popř. jejich rodinným příslušníkům je nutné upravit v pravidlech pro čerpání fondu. Z fondu nelze pořizovat vybavení, které by bylo trvale využíváno pouze jedním zaměstnancem.


Dotaz: Jak postupovat při vyúčtování prokazatelných nákladů v souladu s ustanovením §13 vyhlášky v případě, kdy odborová organizace nemá založený vlastní účet. Je pro poskytnutí příspěvku z fondu rozhodující zda jsou platby prováděné přes pokladnu školy nebo převodem z bankovního účtu?

Odpověď: Výbor základní organizace nebo předseda ZO předloží zaměstnavateli  účetní doklady o zaplacení  nákladů vzniklých v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovně právních předpisů – např. vyplněné formuláře cestovních nákladů, doklady o zaplacení účastnických poplatků, doklady o úhradě nezbytného občerstvení při jednání (vztahující  se k vyjednávání), doklady o zaplacení nájemného, doklady o nákupu obálek, poštovních známek apod., při bezhotovostních platbách lze výdaje doložit i výpisem z účtu příslušného odborového orgánu.Z hlediska dodržení ustanovení vyhlášky není rozhodující, zda  jsou platby prováděné v hotovosti (z pokladny),  po předložení příslušných dokladů, nebo přímo převodem z bankovního účtu FKSP na základě předložené faktury odborové organizaci. Rozhodující je, aby učtení doklady o zaplacení splňovaly všechny náležitosti účetního dokladu. Náležitosti účetních dokladů stanoví ustanovení § 11 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud  tedy odborová organizace nemá vlastní bankovní účet, vyúčtují se výše uvedené náklady přes pokladnu organizace.  Správce fondu na základě předložených účetních dokladů  převede z účtu FKSP příslušnou částku jako zúčtovatelnou zálohu na běžný účet organizace a přes pokladnu organizace v hotovosti vyplatí  odborové organizaci. Originály dokladů jsou uloženy u běžného účtu, kopie pak u účtu FKSP s odvolávkou na originály, které jsou uloženy u běžného účtu organizace. Odborové organizaci lze případně poskytnout zúčtovatelnou zálohu, která je pak podle skutečnosti vyúčtována (ustanovení § 67 zákona č.218/2000Sb.).

Mgr. M. Seidlová