Stanovisko ETUCE týkající se nového Akčního plánu digitálního vzdělávání EU 2020

Dne 17. ledna 2018 vydala Evropská komise sdělení nazvané Akční plán digitálního vzdělávání. Toto sdělení je součástí dokumentu Vzdělávací strategie EU v letech po roce 2020. Tento plán představuje konkrétní opatření, která se mají přijmout do roku 2020 a zároveň nastiňuje cíle po roce 2020. Tento plán se vyvíjí jako integrální část Evropského vzdělávacího prostoru.

V tomto dokumentu ETUCE shrnula hlavní teze, které považuje za klíčové v dané otázce. ETUCE zdůraznila, že vzdělání je základním lidským právem a veřejným dobrem.

Rozvoj ICT a technologií obecně je něco, z čeho by měli učitelé i studenti v rámci procesu výuky a učení benefitovat. Sociální partneři by měli být hybateli a aktéry inovací ve vzdělávání, a to i těch, které jsou spojeny s digitálními technologiemi. Soukromé společnosti a soukromá sféra nemohou dostatečně garantovat kvalitu vzdělávání, neboť jejich hlavním cílem je vytvářet zisk a komercializovat vzdělávání skrze digitální nástroje. Komercializace vzdělávání nejen ohrožuje kvalitu vzdělávání a může vést k jeho šablonovitosti a standardizaci, ale také k deprofesionalizaci učitelského povolání.

Je třeba si uvědomit, že učitelé nebudou nikdy nahrazeni vzdělávacími roboty. Učitelé jsou nezbytnými aktéry ve vzdělávání budoucích generací. Digitalizace a použití ICT by tedy mělo být komplementární k výuce vedené učitelem. Výuka za pomoci využití ICT by také měla být chápána jako komplementární ke snahám podporovat v rámci vzdělávání sociální, občanské, mezikulturní kompetence.

ETUCE podporuje použití ICT pro zajištění inkluze, a to jakožto nástroje, který reflektuje individualizované vzdělávací potřeby jednotlivých studentů a pomáhá odstraňovat bariéry ve vzdělávání. Učitelé jsou důležitými aktéry na poli inkluze, sociální spravedlnosti a demokratického občanství.

Učitelé a další pedagogičtí pracovníci by měli mít přístup k technické podpoře a dostatečným veřejným rozpočtům, které jsou určeny na nákup a implementaci těchto technologií.

Dostatečné investice do veřejného vzdělávání jsou základem pro to, aby se dosáhlo rovného přístupu ke vzdělávání bez ohledu na sociální prostředí, ze kterého studenti pocházejí, a finanční prostředky, které jejich rodiny mají. Jsou to i náležité investice z veřejných zdrojů, co má zajistit dostatečné prostředky na vzdělávání a školení učitelů a pedagogických pracovníků na všech úrovních vzdělávacího systému.

ETUCE poznamenává, že zavádění, rozvoj a implementace inovativních a komplexních digitálních učitelských dovedností nemusí nutně být prioritou, aby se zavedlo efektivní a odpovědné používání ICT ve vzdělávání. Navíc tyto procesy musí být provedeny pedagogicky skrze blended-learning, musí být konzultovány s příslušnými odborovými svazy ve vzdělávání jakožto zástupci učitelů a musí být postupně založeny na úspěšných výsledcích testů zahrnujících všechny relevantní aspekty digitálních kompetencí napříč členskými státy EU.

Vytváření digitálních profilů studentů by mělo být metodou pro učitele, jak interpretovat studijní výsledky studentů, a takovéto profily by tedy měly podporovat uchovávání studijních výsledků studentů. Cílem je redukovat administrativní zátěž kladenou na učitele, aby učitelé mohli více času věnovat sociální interakci mezi sebou, interakci s řediteli škol, se studenty anebo, aby mohli více času věnovat ostatním relevantním činnostem. Analýzy studijních výsledků by tedy neměly být tím, co vyprázdní náplň učitelské profese.

ETUCE vítá fakt, že EU vede kampaně na zvýšení povědomí o tématu kyber kriminality a bezpečnosti při práci s ICT technologiemi. Nicméně je třeba se i nadále vypořádat s otázkou náležité ochrany dat.

(přijal ETUCE Bureau dne 8. února 2018 – stanovisko ke stažení níže)

připravila: G. Tlapová