Stanovisko k home office zaměstnanců

Výzva profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ČMOS PŠ
 
Členové profesní sekce odborového svazu pokládají za nezbytné upozornit na, zejména v dnešní době, nevhodné přidělování práce a určování místa výkonu práce zaměstnanců některými kolegy řediteli na základních i středních školách. Přestože Vláda ČR nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště, stále se setkáváme s přístupy toto nařízení nerespektujícími a v mnoha ohledech i lidsky nepochopitelnými.
Nejde tu však o nerespektování z důvodů legislativní nejednoznačnosti nařízení, či složitosti hledání dohody se zaměstnanci, ale namnoze o prostou nechuť či zlehčování aktuální situace.
 
Vyzýváme proto kolegy, aby nejen u pedagogických, ale i nepedagogických zaměstnanců využívali možnost tzv. home office a především přidělovali práci v souladu se sjednaným druhem práce. Věříme, že ochrana zdraví zaměstnanců by pro nás všechny měla být na prvním místě!
 
Mgr. Petr Pečenka
předseda RV profesní sekce VP a PŘO