Strategie EK pro kvalitní vzdělávání pro všechny

Evropská komise zveřejnila dne 30. května 2017 sdělení o rozvoji škol a vynikající výuce poskytující výborný start do života.

Sdělení navazuje na iniciativu Investice do evropské mládeže, která byla Evropskou komisí představena v prosinci 2016.  Tato iniciativa vychází z Nové agendy dovedností pro Evropu. Sdělení je postaveno na myšlence, že dobré vzdělání je základem inkluzivní a odolné společnosti a je výchozím bodem úspěšných profesních drah a nejlepší ochranou proti nezaměstnanosti a chudobě.

Je konstatováno, že prakticky všechny členské státy čelí zásadním problémům spojené s oblastí školního vzdělávání a že řešení těchto problémů vyžaduje reformy. Jsou vytyčeny tři oblasti, kde je potřeba přijmout opatření a kde může podpora na evropské úrovni pomoci při řešení těchto problémů. Těmito oblastmi jsou: 1. Rozvoj lepších a inkluzivnějších škol, 2. Podpora učitelů a vedení škol v zájmu vynikající úrovně výuky a učení a 3. Správa školních vzdělávacích systémů s důrazem na větší účinnost, spravedlnost a účelnost.

V oblasti 1 je zmíněna snaha o zvýšení spolupráce mezi školami a větším zpřístupnění partnerství škol a mobility žáků v rámci programu Erasmus+ a obohacení digitálního mezikulturního vzdělávání podporou účasti v eTwinningu.

V oblasti 2 hodlá Evropská komise doplnit opatření přijatá členskými státy politickým vedením v oblasti profesních drah a profesního rozvoje učitelů a vedení škol, a to prostřednictvím posílení vzájemného učení v rámci vzdělávání a odborné přípravy 2020 pomocí série odborných seminářů a jejich propojení s evropským sociálním dialogem, v odvětví vzdělávání. Je dále konstatováno, že pro atraktivitu profese je důležitý plat, smluvní postavení a jasné kariérní vyhlídky. Učitelé často vydělávají podstatně méně, než jaký je průměr pro zaměstnance s terciárním vzděláním. Země, kde jsou velmi nízké úrovně platů nebo malá jistota pracovních míst, mají problémy přilákat nováčky a obsadit prázdné pozice kandidáty s nevyšší kvalifikací. Jasně definované úrovně kompetencí a kariérní struktury zvyšují to, jak si učitelé kariérních vyhlídek cení.

V oblasti 3 doplní Evropská komise opatření přijatá členskými státy tím, že na základě stávající spolupráce, včetně strategií v oblasti dovedností a zdrojů na školství, zavede ve spolupráci s OECD poptávkou řízené opatření technické podpory, které členským státům dobrovolně hledajícím pomoc pomůže koncipovat a provádět zásadní reformy školního vzdělávání. Podporu by v této věci mohly poskytnout útvary Evropské komise včetně podpůrné služby pro strukturální reformy a nástroje financování EU (jako například evropské strukturální a investiční fondy a program Erasmus +). Evropská komise také navrhne společné podávání zpráv o účinnosti a účelnosti výdajů v oblasti školního vzdělávání, do kterého budou zapojeny příslušné výbory Rady a útvary Evropské komise.

Rámcová pozice ČR v této věci se staví souhlasně k myšlence, že kvalitní vzdělávání je základem inkluzivní a odolné společnosti a že je výchozím bodem úspěšných profesních drah a nejlepší ochranou proti nezaměstnanosti a chudobě. Zlepšení kvality vzdělávání je nutně spjata s tím, že všichni aktéři vzdělávacího procesu jsou dostatečně motivováni a k vykonávání své profese mají patřičné schopnosti a podmínky. Vzhledem k tomu, že problém motivace aktérů vzdělávacího procesu je zapříčiněn nízkou atraktivitou učitelské profese a nízkými průměrnými platy, je jednou z hlavních priorit MŠMT zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémovým odměňováním.

zpracovala
Mgr. G. Tlapová

Celý dokument sdělení je přístupný zde.