Vedení svazu žádá o uzavření speciálních škol

Dopis vedení ČMOS PŠ ministrovi školství

Vážený pane ministře,

předpokládám, že se na Vás také obracejí učitelé i rodiče žáků z tzv. speciálních škol s žádostmi, aby se umožnila distanční výuka i na těchto školách, pokud budou dál uzavřené po 2. 11...

Jsem si vědom velké variability a různosti těchto škol. Zdůvodnění na stránkách ministerstva však není úplně relevantní (viz jeho opis níže). Měl byste mít například k dispozici data kolik škol nebo tříd tohoto typu je v karanténě. A neplatí argument, že všude jde jen o malé skupiny. Kolegové argumentují, že leckde mají i více než šest žáků ve třídách a riziko komunitního šíření vnímají jako vysoké. Cítí se ohroženi a vysvětlení na stránkách ministerstva považují za nedostatečné.

Na sociálních sítích i v médiích jste apeloval na své kolegy ve vládě, aby se rozhodlo o tom, co bude od 2. 11. Chci Vás požádat, aby se uzavření škol na nezbytnou dobu týkalo i škol speciálních.

S pozdravem

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

Zdůvodnění na www. stránkách ministerstva školství ČR:

provoz základních škol podle § 16 odst. 9 a tříd podle § 16 odst. 9 základních škol není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu družiny a internáty. Provoz takové družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o zajištění dohledu nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy. 

Zdůvodnění: Na rozdíl od žáků v běžných základních školách, se žáci ve třídách a školách podle § 16 odst. 9 vzdělávají ve stabilních malých skupinách tříd a oddělení školních družin dle druhu zdravotního postižení, a to se stálými pedagogickými pracovníky. Takový způsob výuky nebyl vyhodnocen jako rizikový. Navíc je mnoho žáků s kombinovaným postižením a distanční výuka postrádající přímé sociální kontakty a pedagogickou podporu není úplně efektivní v jejich prospěch, ať se jedná o žáky s těžkým sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, s PAS atd.

Vysvětlivka:

Speciální škola je škola která, v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona, je určena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, shledá-li školní poradenské pracoviště, že vzhledem k povaze jejich speciálních potřeb je speciální vzdělávání v zájmu žáka a poskytování podpůrných opatření by nedostačovala k zajištění jejich kvalitního vzdělávání v běžné základní škole a k uplatnění jejich práva na vzdělání a vždy je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte.