Vyjádření RV profesní sekce VP a PŘO k předloženému návrhu nařízení vlády PHmax

Při jednání republikového výboru profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ve čtvrtek 1. února 2018 bylo vzneseno několik připomínek.

Jedna část se týkala konkrétního nastavení hodnot PHmax. Zde většinově zástupci základních škol konstatovali, že i přes snížení hodnot pro první období je možné akceptovat nastavené hodnoty jako dostatečné pro zajištění výuky financované ze státního rozpočtu. Avšak z vyjádření zástupců ze středních škol plyne, že u oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání tomu tak není. Pro detailnější analýzu finančních prostředků, které budou poskytovány školám, pak především chybí kompletní podklady pro modelaci dopadu na školu (financování nepedagogů, koeficienty nenárokových složek apod.)

Z toho plynou připomínky, které již neřeší konkrétní nastavení hodnot, ale poukazují na obecné zajištění a připravenost rezortu pro implementaci změny financování regionálního školství. Pokud poslední návrh nařízení vlády konstatuje, že došlo ke snížení na 75% výši původního návrhu (projednaného dříve se sociálními partnery), lze se domnívat, že je to především z důvodu nedostatečného finančního zajištění změny financování. Obavy členů RV z náběhu změny, kdy stále ještě nejsou do dnešních dnů známy všechny faktory ovlivňující stanovení rozpočtů škol, vedou k připomínce, že za této situace by bylo lepší připravovanou změnu odložit.

RV profesní sekce VP a PŘO vyjadřuje znepokojení nad stavem příprav právních norem pro implementaci změny financování regionálního školství a nad možným nedostatečným zajištěním finančních prostředků pro financování výuky dle PHmax. Doporučujeme zahájit debatu v PS PČR o odložení účinnosti zákona, resp. odložení účinnosti článků a bodů týkajících se změny financování.

Prioritou ČMOS PŠ je zajištění dostatečného objemu finančních prostředků tak, aby platy učitelů v roce 2020 dosáhly 130 % průměrného platu v České republice. Tento cíl by však mohl být přes proklamace politiků ohrožen, pokud by finanční prostředky plynoucí do rezortu školství byly vynaloženy na další změnu, která přes své pozitivní dopady však není dle našeho názoru dostatečně připravena.

Mgr. Petr Pečenka
předseda RV profesní sekce VP a PŘO