Výstražná jednodenní stávka a společné protestní odborové akce

Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí, přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány.

Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.

Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

 • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
 • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
 • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.    

 

Den konání výstražné stávky: pondělí 27. 11. 2023

Forma výstražné stávky:

 • Jednodenní přerušení práce po celou dobu (v zařízeních a provozech, kde to nelze, viditelnou formou protest podpořit).

 

Při zakládání stávkových výborů doporučujeme dodržet následující postup přípravných prací

Ustanovení stávkového výboru, které na základě předešlé výzvy ještě nebyly ustanoveny:

 • Organizace přípravy stávky ani ustanovení stávkového výboru není upraveno žádným právním předpisem. Záleží proto na vůli a rozhodnutích osob, které chtějí využít svého ústavního práva stávkovat, jak budou postupovat.
 • Pokud u zaměstnavatele působí základní odborová organizace, doporučujeme svolat členskou schůzi s možnou účastí všech zaměstnanců (nejen členů odborového svazu) a projednat zapojení školy (školského zařízení) do stávky.
 • Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, svolá iniciátor stávky shromáždění všech zaměstnanců, kde bude projednáno zapojení do stávky.
 • Na tomto shromáždění ustanovit stávkový výbor. Počet jeho členů ani kompetence nejsou nijak upraveny, záleží na rozhodnutí kolektivu zaměstnanců. Kde působí odborová organizace, je vhodné, aby tuto funkci plnil výbor ZOOS. Není vyloučeno, aby místo stávkového výboru byla určena kontaktní osoba. Kde působí odborová organizace, je praktické, aby touto osobou byl předseda ZOOS.
 • Stávkový výbor nebo kontaktní osoba mají plnit funkci informační směrem ke kolektivu zaměstnanců i zaměstnavateli, svolávat podle potřeby shromáždění zaměstnanců, být v kontaktu se zaměstnavatelem a zajišťovat další potřebné operativní úkony.
 • Neustanovení stávkového výboru či kontaktní osoby neznamená, že se zaměstnanci případné stávky nemohou zúčastnit. Vzniká tu však riziko možných sporů se zaměstnavatelem.

Stávkovým výborům bude vedení ČMOS PŠ průběžně posílat informace o výsledcích jednání. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání následující informace:

 • název a adresa školy, školského zařízení;
 • jméno kontaktní osoby a  e-mailová adresa.  

Zasílejte prosím na adresu podle příslušného kraje, ve kterém se škola nachází (kontakty viz tabulka níže).

Mgr. Kutálek Stanislav

 Předseda KROS – zastupuje kraj: Karlovarský kraj

605 065 490
kros.kv@volny.cz 

Mgr. Bobková Regelová Dagmar

Předseda KROS – zastupuje kraj: Moravskoslezský kraj

603 450 487
dregelova@ssinte-karvina.cz 

Kašpar Zbyněk

Předseda KROS – zastupuje kraj: Královéhradecký kraj

601 562 915
kasparzbynek@seznam.cz

Mgr. Dvořáčková Eva

Předseda KROS – zastupuje kraj: Praha

603 309 294
dvorackova.eva@cmkos.cz 

Ing. Zbořilová Anděla

Předseda KROS – zastupuje kraj: Jihomoravský kraj

732 890 502
oros.hod@gmail.com

Ing. Hrdličková Eva

Předseda KROS – zastupuje kraj: Olomoucký kraj

606 817 129
krosolomouc@centrum.cz 

Mgr. Sixta Jiří

Předseda KROS – zastupuje kraj: Středočeský kraj

607 557 296
oros.beroun@seznam.cz

Seifertová Božena

Předseda KROS – zastupuje kraj: Ústecký kraj

723 236 177
seifertova.b@centrum.cz 

Soukalová Eva

Předseda KROS – zastupuje kraj: Jihočeský kraj

723 353 277
oroscb@volny.cz 

Mgr. Bobek Josef 

Předseda KROS – zastupuje kraj: Kraj Vysočina

721 093 950
jbobek@spst.cz

Mgr. Hlaváčková Romana

Předseda KROS – zastupuje kraj: Liberecký kraj

731 506 178
oros-lbc@seznam.cz 

PaedDr. Štěpán Pavel

Předseda KROS – zastupuje kraj: Zlínský kraj

604 507 099
oroszl@zlinedu.cz 

Skalický Oldřich

Předseda KROS – zastupuje kraj: Pardubický kraj

604 116 840
skalicky.krospce@seznam.cz 

Mgr.  Plzák Jan

Místopředseda KROS – zastupuje kraj: Plzeňský kraj

777093655

koj.pk@seznam.cz

 

 

Postup v případě vyhlášení stávky

Stávkový výbor (kontaktní osoba) oznámí zaměstnavateli písemně alespoň 3 dny předem tyto údaje:

 • kdy bude stávka zahájena a dobu předpokládaného trvání;
 • důvod a cíle stávky;
 • jména zástupců stávkového výboru nebo kontaktní osoby, kteří jsou oprávněni zastupovat účastníky stávky;
 • oznámit počet zaměstnanců, kteří se zúčastní stávky.

Při zahájení stávky:

 • předat zaměstnavateli alespoň den předem jmenný seznam zaměstnanců, kteří se do stávky zapojí;
 • předat zaměstnavateli pro účely řádné výplaty platu jmenný seznam zaměstnanců, kteří se zúčastnili stávky.

Ukončení stávky:

 • oznámit písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli.

Zaměstnanec se může stávky zúčastnit i v případě, že v dostatečném časovém předstihu svou účast neoznámí.

V případě vyhlášení stávky bude „vzor oznámení zaměstnavateli“ ke stažení na www.skolskeodbory.cz.

Další informace ke stávce naleznete v právním výkladu, který je dostupný na stránkách ČMOS PŠ (https://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/6).

Vedení ČMOS PŠ

V Praze 7. 11. 2023