Závěrečná konference k BOZP a ke zlepšování hodnocení rizik na pracovišti

Dne 6. 5. 2021 se konala závěrečná online konference projektu EFEE a ETUCE s názvem OSH4Edu – Evropští sektoroví sociální partneři ve vzdělávání zlepšují hodnocení rizik ve vzdělávacích institucích, jejímž předmětem jednání bylo BOZP a zhodnocení využití nástroje OiRA ve školách a školských zařízeních a také sepsání návrhu společného prohlášení evropských sociálních partnerů ve vzdělávání s cílem podpořit využití nástroje OiRA ve vzdělávacích institucích.

OiRA je bezplatný nástroj vytvořený Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Tento nástroj je dostupný jako tzv. „open source“ v podobě internetové aplikace. Cílem nástroje je provádět interaktivní on-line posuzování rizik v oblasti BOZP. Posouzení rizik zahrnuje tyto kroky: identifikace a vyhodnocení rizik na pracovišti, rozhodnutí o preventivních opatřeních, vlastní provádění těchto opatření, jejich sledování a podávání zpráv.

Vytvoření nástroje OiRA vychází ze Strategie Evropského společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2007 – 2012. Posuzování rizik na pracovišti, jakožto pilíře řádného dodržování pravidel BOZP, stanovených příslušnými právními předpisy, je založeno v článku 9.1 rámcové směrnice 89/391/EHS – opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V návaznosti na Společnou deklaraci evropských sociálních partnerů ve vzdělávání s názvem Prevence a boj s psychosociálními riziky[1] ve vzdělávacím sektoru vytvořili v roce 2019 evropští sektoroví sociální partneři ve vzdělávání ve spolupráci s evropskou agenturou EU-OSHA specializované moduly nástroje OiRA pro předškolní (zde)a středoškolský (zde)stupeň vzdělávání.

Na konci konference se evropští sektoroví sociální partneři shodli na tom, že v textu připravovaného společného prohlášení by měly být zdůrazněny následující body:

  • Podpora vysokého standardu BOZP ve školách a školských zařízeních je jednoznačnou prioritou.
  • Cílem nástroje OiRA je usnadnit systémové a řádné zhodnocení rizik ve školách a školských zařízeních. Překlad nástroje, jeho adaptace na legislativní prostředí daného členského státu EU a zvyšování povědomí o tomto nástroji by mělo být prioritou.
  • Na implementaci nástroje OiRA na národní úrovni by se měli podílet sociální partneři.
  • Školy a školská zařízení by měly být podporovány v tom, aby nástroj OiRA používaly.
  • Nástroj OiRA by měl být pro sektor školství rozšířen ještě o ostatní úrovně vzdělávání (i.e. vysokoškolské apod.).
  • Nástroj OiRA obsahuje i část týkající se psychického zdraví a psychosociálních problémů. Tomuto tématu by se v rámci BOZP mělo věnovat více pozornosti.

Více informací k závěrečné konferenci najdete zde:

Closing Conference OSH4Edu: Enhancing risk assessment in education institutions - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org)

Gabriela Tlapová, 13. 5. 2021

 

[1] ESSDE Joint Declaration on “Preventing and combating Psychosical Harazds in the Education Sector“ (2016)