Zdravotní způsobilost žáka ke vzdělávání na střední škole

Posuzování zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání na střední škole...

Otázka: Musí být posuzována zdravotní způsobilost žáka ke vzdělávání na střední škole a je někde stanoveno, co má obsahovat lékařský posudek žáka střední školy?

Odpověď:

Zdravotní způsobilost žáka střední školy musím rozdělit na dva druhy lékařských prohlídek. První prohlídkou je lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání na střední škole. Tato lékařská prohlídka se provádí před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání. Nemusí se provádět u oborů vzdělávání uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., u kterých je ve sloupci „Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády“ uveden číselný kód 28. Takto označený obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel žáka. Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství. Lékařská prohlídka se provádí na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, který provádí úhradu této prohlídky.

Druhým typem prohlídky je lékařská prohlídka žáka před nástupem na praktické vyučování. V § 51 zákona č. 373/2011 Sb. jsou uvedeny možnosti, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb musí být prohlídka provedena. Rozhodující ale je, že pokud během školního roku bude žák vyslán na praktické vyučování k více subjektům, bude absolvovat prohlídku pouze jednou, a to před prvním zařazením na praktické vyučování. Posouzení zdravotní způsobilosti žáka před jeho prvním zařazením na praktické vyučování se neprovede, je-li v rámci praktického vyučování vykonávána činnost za podmínek obdobných výkonu práce zařazené do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, nebo jestliže jiný právní předpis upravující soustavu oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném vzdělávání nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (nařízení vlády č. 211/2010 Sb.). Tuto prohlídku hradí příslušná škola, kde se uskutečňuje vzdělávání a jehož součástí je praktické vyučování. Lékařská periodická prohlídka žáka se provádí jedenkrát ročně, pokud žák při praktickém vyučování vykonává rizikové práce.

Je nutné upozornit, že jsou dva druhy lékařských posudků pro žáky střední školy a vyšší odborné školy.

Prvním lékařským posudkem je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. a v § 16 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Jedná se o identifikační údaje školy; kód a název oboru vzdělávání, ke kterému byl uchazeč o vzdělávání posuzován; posudkový závěr; identifikační údaje posuzované osoby; identifikační údaje poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal; účel vydání posudku; poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání; datum vydání posudku a datum ukončení platnosti posudku.

Druhým lékařským posudkem je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka v průběhu vzdělávání a obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. a v § 16 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Jedná se o identifikační údaje školy; kód a název oboru vzdělávání posuzované osoby, údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek; termín provedení další prohlídky, je-li provedení této prohlídky důvodné; posudkový závěr; identifikační údaje posuzované osoby; identifikační údaje poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal; účel vydání posudku; poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání; datum vydání posudku a datum ukončení platnosti posudku.

Ing. J. Romaněnko