EXOD na Slovensku 2018

EXOD – exkurzno-vzdelávacie podujatia, sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školstva, s cieľom rozširovania ich odborných teoretických aj praktických znalostí, rozvíjania rôznych záujmových činností, výmeny poznatkov a skúsenosti s kolegami, ktoré potom môžu využiť vo svojej výchovno-vzdelávacej práci.

Umožňujú získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôznych prírodovedných a technických odborov. Základnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné prednášky, exkurzie, ale aj relaxačné aktivity, šport a turistika. Podujatia EXOD sa uskutočňujú formou exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ), najmä v čase školských prázdnin. Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD. Zúčastňovať sa na nich môžu pedagogickí zamestnanci školstva, ich rodinní príslušníci a iní záujemcovia. Program a tematické zameranie exkurznovzdelávacích podujatí sa každoročne aktualizuje.

Uzávierka prihlášok je 15. 5. Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku. Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční len vtedy, ak je dostatočný počet prihlásených osôb. Prihlášky posielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Pre každú prihlásenú osobu (aj dieťa) použite samostatné tlačivo, ktoré nájdete aj na webovej stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk v časti rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so známkou a svojou adresou, na ktorú dostanete oznámenie o zaradení a podrobné informácie. V prípade elektronickej komunikácie, nie je potrebné posielať obálku. Prihlášku vyplní každý prihlásený účastník. Pedagogickým zamestnancom prihlášku potvrdzuje zamestnávateľ (škola, školské zariadenie), pokiaľ sú členmi OZ PŠaV prihlášku potvrdzuje aj predseda ZO. Úhrada - pri platení účastníckych poplatkov sa riaďte pokynmi vedúceho EVZ. Vo vlastnom záujme dodržte termín zaslania prihlášky a najmä termín zaplatenia a zaslania vyplneného tlačiva „Oznámenie o zaplatení“. V prípade nedodržania platobných termínov, môže byť vaše miesto obsadené inou osobou. Ak sa z vážnych príčin nemôžete na EVZ zúčastniť, čo najskôr to oznámte jej vedúcemu. Účastníkom EVZ želáme veľa pekných zážitkov.

Kompletní nabídka pobytů je ke stažení pod článkem níže, stejně jako přihláška.