Jak začínajícím učitelům usnadnit vstup do profese?

Projekt: Vývoj systému podpory začínajících učitelů

V lednu 2023 skončila druhá část mezinárodního projektu s názvem Vývoj systému podpory začínajících učitelů. Druhá část projektu mapovala, jaké postavení ve vzdělávacím systému mají začínající učitelé v České republice, v čem je (nejen z jejich pohledu) slabina a jaké kroky by se měly provést, aby se celý systém vylepšil a zefektivnil.

Výstupem druhé fáze jsou tři studie zabývající se jednotlivými aspekty řešení tohoto problému:

  1. Intervence na operativní úrovni – doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (Jihočeská univerzita)
  2. Intervence na legislativní úrovni – Mgr. Martin Kaplán (ČMOS PŠ)
  3. Cesta do budoucnosti – PhDr. Jitka Plischke Ph.D., PhDr. Jaroslava Ševčíková, PhD. (UPOL)

Ačkoliv se jednotlivé studie zabývaly tématem z různého úhlu pohledu, shodly se na tom, že systému neprospívají nekoncepční a nekonzistentní vzdělávací politiky, nedostatečně zdůvodněné intervence, krátkodobá řešení problému, nebo kroky vedoucí k deprofesionalizaci učitelského povolání.

To, co by mohlo naopak pomoci atraktivitě učitelského povolání, zájmu o jeho výkon, či snížení drop-outu (zejména) služebně mladých učitelů, jsou kromě zlepšení platových podmínek tyto aspekty:

  • definování kompetenčního profilu absolventa (začínajícího učitele);
  • systémová podpora provádějících a uvádějících učitelů, a to včetně jejich finančního ohodnocení a profesního rozvoje a podpory;
  • propracování systému mentoringu, spolupráce mezi učiteli a konstruktivní zpětné vazby;
  • podpora dalšího vzdělávání a kariérního růstu;
  • podpora otevřeného komunikativního prostředí školy („týmový duch“);
  • personální podpůrná práce ředitele školy.

V přípravě budoucích učitelů by se kromě oborových a pedagogických znalostí a dovedností měly také rozvíjet měkké dovednosti, zvládání obtížných situací a stresu, psychohygiena, osobnostní a sociální růst, budování profesní identity a v neposlední řadě i postoj k celoživotnímu učení. Jak poznamenává ve své studii docentka Vítečková: „… je důležité studenty vést k tomu, že profese učitele vyžaduje celoživotní učení, že na všechny situace v praxi není možné se připravit, ale je možné  rozvíjet takové dovednosti, schopnosti, které podpoří pocit připravenosti, kdy je učitel profesně ukotven a situace ve škole nebude považovat za problémy, „hroutit se z nich“, ale bude je vnímat jako výzvy, které jej vedou k sebereflexi, k získávaní dalších znalostí, a jako prostor pro svůj osobní růst.“

Celý text jednotlivých studií si můžete přečíst zde:

Napsala: Gabriela Tlapová, 31.1. 2023