MŠMT zveřejnilo rozpočty na přímé neinvestiční výdaje

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste již někteří zaznamenali, ministerstvo zveřejnilo rozpočty na přímé neinvestiční výdaje (platy, odvody SZP, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje). Školy tyto rozpočty mohou najít na svých stránkách sběru dat, kde je rozpočet rozepsán detailněji.

Nicméně svoji školu si můžete najít na https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/financni-prostredky-stanovene-ministerstvem-pro-skoly-a-1

Svoji školu si můžete najít filtrem podle IZO nebo IČO.   První sloupce jsou přímé NIV celkem, pak sloupec nepedagogů a dále rozdělení na jednotlivé části školy.

U pedagogů by se měl projevit nárůst 4 % do tarifů, další zvýšení je v nadtarifních složkách.

U nepedagogů je třeba sečíst část na ředitelství + další pracoviště + NPZ v jednotlivých částech školy.

Nepedagogové mají zvýšenou nadtarifní složku platu (o cca 4 %). Zda se toto navýšení projevilo i u pracovníků ve školních jídelnách a domovech mládeže, zatím není jasné. Tyto části škol mají rozpis stále podle republikových, resp. krajských normativů. Můžeme vyčkat ještě na konečné rozpočty Krajských úřadů, kde by se mělo projevit zvýšení, zejména ve školních jídelnách a výdejnách.

Jak zajistit, aby se nadtarifní prostředky dostaly k nepedagogům? Řešením by bylo vyjednat s řediteli škol osobní ohodnocení nebo čtvrtletí odměny alespoň ve výši 4% navýšení pro jednotlivé skupiny těchto pracovníků.

K zajištění tohoto cíle – tedy nárůstu platové úrovně u nepedagogických pracovníků – mohou významně přispět kolektivní smlouvy. K jejich přípravě zpracoval ČMOS PŠ metodický materiál – vzor kolektivní smlouvy, jejíž obsah vychází z platné právní úpravy. V bodu 11 tohoto vzoru „vzájemná konzultace v oblasti zaměstnanosti a hospodaření“ je k předmětu projednání s odborovou organizací uvedeno:

„Rozpis rozpočtu školy nebo školského zařízení pro daný rok. K tomuto projednání dojde bezprostředně po provedení rozpisu rozpočtu z příslušného orgánu veřejné správy. Předmětem jednání o rozpisu rozpočtu musí být zejména:

  • Závazné ukazatele (limity) stanovené příslušnými orgány veřejné správy.
  • Rozpis těchto závazných ukazatelů v oblasti mzdových výdajů, a to zvlášť na jednotlivé složky platu. Předmětem projednání budou celkové objemy nárokových i nenárokových složek platu pro jednotlivé organizační útvary zaměstnavatele.
  • Rozpis těch ostatních neinvestičních výdajů (ONIV), které mají vliv na tvorbu pracovních podmínek, bezpečnost práce a péči o zaměstnance (včetně prostředků na další vzdělávání, osobní ochranné pracovní prostředky, závodní stravování apod.).
  • Předmětem projednání podle předchozích bodů bude rovněž jakákoliv změna rozpočtu (závazných ukazatelů) v průběhu rozpočtového roku.“

Ujednání v této části uzavřené kolektivní smlouvy jsou pro smluvní strany závazné a jejich případně neplnění by bylo možno řešit cestou kolektivního sporu (§ 10 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání).

Markéta Cermanová v.r.

předsedkyně sekce nepedagogických pracovníků

 

František Dobšík v.r.

předseda ČMOS PŠ