Postavení začínajících učitelů v České republice, Polsku, Litvě a Lotyšsku - Srovnávací analýza

Na podzim 2022 skončila první fáze mezinárodního projektu s názvem Vývoj systému podpory začínajících učitelů. Do tohoto projektu je zapojen i ČMOS PŠ.

V první fázi projektu se mapovalo postavení začínajících učitelů a systém dostupné podpory, které se jim ve vzdělávacím systému na národní úrovni dostává. Podrobné zprávy o postavení začínajících učitelů v zemích zapojených do projektu si můžete přečíst v přiložených dokumentech.

Výše zmíněné čtyři zprávy jednotlivých partnerů projektu doplňuje dokument s názvem „The support system of novice teachers. Comparative analysis“ (Sytém podpory začínajících učitelů. Komparativní analýza).

Závěry analýzy

Tato analýza konstatuje, že všechny zkoumané vzdělávací systémy se potýkají s nedostatkem učitelů, že ve všech systémech učitelská populace stárne a že začínající učitelé všude shodně pociťují stávající podporu jako nedostačující. Jako nejpotřebnější systém podpory byl zmíněn mentoring.

Příklady dobré praxe 

► Lotyšsko

V Lotyšsku se osvědčil program s názvem „Teaching Strength“ (Učitelská síla). Jedná se o podpůrný program iniciovaný ministerstvem školství. Cílem programu je pomoci profesionálům z jiného než vzdělávacího sektoru, aby si doplnili kvalifikaci pro výkon učitelského povolání. Dvouletý program je rozdělen na teoretickou část v prvním roce a praxi v druhém roce studia. Díky tomuto programu se podařilo získat kvalifikaci řadě učitelů, kteří následně začali působit na různých stupních vzdělávací soustavy.

► Litva

V Litvě byl v roce 2008 spuštěn program s názvem „I choose to teach“ (Budu učit), který je financován ze soukromých peněz. Cílem tohoto programu bylo nalákat ty nejlepší absolventy středních škol se zájmem o sektor vzdělávání, aby se zúčastnili dvouletého programu zaměřeného na učitelství a vedení škol. Každý rok se do projektu zapojí dvacet až třicet kandidátů o učitelské povolání. Součástí programu je mentoring, následná supervize a profesní konzultace. V průběhu let se ukázalo, že 75 % účastníků tohoto programu do učitelské profese nastoupí a také u ní zůstane.

V roce 2018 byl spuštěn další podpůrný program s názvem „Continue“ (Pokračuj). Cílem programu je podpora inovací ve vzdělávání a podpora pracovníků v učitelské profesi obecně. Do tohoto programu jsou zapojeni čerství absolventi i již působící učitelé, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci. Kromě těchto dvou programů existuje v Litvě projekt podporovaný a řízený ministerstvem školství. Cílem této aktivity je usnadnit získání kvalifikace pro výkon učitelského povolání i kandidátům nepedagogických vysokoškolských oborů.

► Polsko

V Polsku existuje program s názvem „Learning Schools“ (Výukové školy), jehož iniciátorem byla Polsko-americká svobodná nadace (CEO). Během více než dvaceti let trvání se tohoto programu zúčastnilo na 10 000 učitelů z 3000 škol. Program obsahuje online kurzy, mentoring, workshopy a postgraduální studium pro ředitele škol. V programu se účastníci seznamují i s otázkami formativního hodnocení, vzdělávacími strategiemi a rozvojem vztahu mezi učitelem a žákem.

► Česká republika

Viz přiložený celé text zprávy v češtině.

Závěry

Závěry komparativní analýzy konstatovaly, že ve všech čtyřech zkoumaných zemích bylo téma platů a adekvátního platového ohodnocení zmíněno jako velice důležité.

Druhým komentářem zmíněným všemi čtyřmi zeměmi byla otázka mentora a jeho role pro uvádění začínajících učitelů do profese. Jako nutné je pociťováno, aby tato funkce byla nějak kvalifikačně vymezena a standardizována a v neposlední řadě, aby byla i náležitě finančně ohodnocena. Přestože mentorské programy existují ve všech zkoumaných zemích, nejsou dostatečně legislativně ani systémově zakotveny.

Za další byla zmíněna i otázka sociálního dialogu a jeho podpory. Podle analýzy by kampaň vedená v rámci sociálního dialogu a zaměřená na mladé lidi mohla k profesi přilákat další kandidáty. Dalším způsobem, jak k profesi nalákat více zájemců a zvýšit tak počet těch, kteří do povolání opravdu nastoupí, je zvyšování prestiže a statusu učitelského povolání.

Gabriela Tlapová

30. 11. 2022