Sick days

Tzv. „sick days“ a kolektivní vyjednávání... více najdete v článku zde.

Otázka: Je v kolektivní smlouvě možné sjednat tzv. „sick days“?

Odpověď:

Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě může zavázat k poskytnutí pracovního volna nad rámec právních norem. Při sjednávání tohoto volna je možné dohodnout jeho rozsah, výši náhrady platu, z jakých důvodů bude poskytováno, a jak bude existence důvodů prokazována. Nárok na tzv. sick days může být v kolektivní smlouvě formulován např. následovně.

„Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnancům na základě jejich žádosti, ze zdravotních důvodů, bez nutnosti předložit doklad o pracovní neschopnosti nebo vyjádření lékaře, poskytnout pracovní volno v délce ….. dnů v kalendářním roce. Za dobu čerpání pracovního volna se plat nekrátí.“

Mgr. M. Kaplán