Zpráva evropské ředitelky Susan Flocken pro rok 2023

Členským organizacím ETUCE

Přeji vám všem dobrý začátek nového roku!

Rok 2023 začal pro mnoho kolegů silnými akcemi a stávkami za lepší platové a pracovní podmínky a za dodržování odborových práv. Odborové svazy ve školství v celé Evropě požadují, aby veřejnost opravdu uznala hodnotu učitelské profese. ETUCE, Evropský odborový výbor pro vzdělávání, vyzývá vlády a orgány odpovědné za vzdělávání, aby učinily opatření vedoucí k zajištění atraktivity učitelské profese, která bude založena na poskytování kvalitního vzdělávání pro všechny a která bude dostatečně financovaná z veřejných rozpočtů.

V našem světě, uprostřed nejrůznějších krizí, jsou tyto požadavky nezbytné, protože potřebujeme změnu.

  • Pandemie COVID-19 si od nás všech vybrala svou daň; v sektoru vzdělávání trpí jejími následky jak učitelé, tak i studenti.
  • Rostoucí ceny potravin, bydlení a energií a dvouciferná inflace v mnoha zemích neblaze zasáhly již tak skromné učitelské platy.
  • Mnoho evropských zemí se potýká s vážným nedostatkem učitelů a snaží se získat kvalifikované učitele a udržet ty zkušené.
  • Nárůst digitalizace ve vzdělávání odráží její rostoucí dopad na náš každodenní život. Mnoho soukromých společností často bere vzdělávání jako příležitost k zisku na úkor studentů, a to zejména těch ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a těch se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou ti nejvíce ohroženi tím, že zůstanou pozadu.

Pravicová a populistická hnutí nabývají na síle a stále více vyvíjejí tlak na demokracii, rozmanitost, právní stát a dodržování lidských práv, čímž ohrožují profesní autonomii učitelů, rovnost a inkluzi ve vzdělávání.

Naše poselství politikům a rozhodujícím činitelům je jasné: Vlády musí více investovat do veřejného školství a zajistit spravedlivé a důstojné platy, důchody a také zdravé a bezpečné pracovní podmínky pro to, aby zkušení učitelé neodcházeli ze svého povolání a aby se učitelská profese stala životaschopnou kariérní cestou pro mladé talentované odborníky.

Vzdělání je veřejným statkem a přístup ke kvalitnímu vzdělávání je předpokladem pro zajištění inkluze a rovnosti. Snaha o vytváření zisku a urychlená privatizace spolu s neochotou zajistit dostatečné veřejné financování vzdělávání ohrožují demokratické hodnoty, na nichž je naše společnost založena. V roce 2023 bude ETUCE vyžadovat od politiků a vlád odpovědnost jak za jejich činnost, tak i „nečinnost“.

ETUCE usiluje o společenskou změnu a podobně jako v otázce reakce na klimatickou nouzi to vyžaduje odvážné kroky, které přinesou obrat v přístupu k řešení problémů naší společnosti a které zajistí, že vzdělání zůstane dostupné pro všechny. Všem těm, kteří chtějí na vzdělávání vydělat, vzkazujeme, že vzdělání není na prodej!

Nicméně největší dopad na naše životy a na oblast vzdělávání má válka na Ukrajině. Od ruského útoku na Ukrajinu uplynul již téměř rok; odborové svazy ve vzdělávání a učitelé v celé Evropě dělají maximum pro to, aby podpořili miliony Ukrajinců prchajících před válkou; na našich solidárních misích jsme byli svědky toho, jak učitelé, vzdělávací komunity a rodiny nabízejí ukrajinským uprchlíkům bezpečné útočiště, domovy a pomocnou ruku. Učitelé dávají určitý pocit normálnosti těm, kteří byli donuceni opustit svou zemi a kteří se musí vyrovnávat s osobními ztrátami a traumaty. Jsme vděční všem kolegům za jejich trvalou solidaritu s těmi, kteří byli postiženi strašnými následky invaze, a také jim děkujeme za průběžné dary do fondu solidarity.

Jako odborové svazy ve vzdělávání jsme průvodci změn. Společně se podílíme na utváření budoucnosti vzdělávání na národní, regionální a místní úrovni i v celé Evropě. Demokratická tvorba politiky se opírá o účinný sociální dialog, vzájemný respekt a důvěru mezi sociálními partnery. ETUCE pokračuje v podpoře demokracie i míru a je solidární s kolegy ze zemí, které procházejí nejistým obdobím.

V roce 2023 budeme pokračovat v boji za práva učitelů a za kvalitní vzdělávání. ETUCE a její členské organizace z celé Evropy povedou kampaň za zvýšení atraktivity učitelského povolání. Společně upozorníme tvůrce vzdělávacích politik, vlády, zaměstnavatele ve vzdělávání, studenty i celou společnost na nedostatek učitelů, který ohrožuje kvalitu vzdělávání a v některých zemích dokonce ohrožuje poskytování základního vzdělávání jako takového.

V rámci této velké kampaně odborových svazů ve vzdělávání jsou všechny členské organizace ETUCE vyzvány, aby přispěly, zapojily se do akcí, angažovaly se a vytvářely místní iniciativy na podporu a zvýšení statusu učitelské profese a aby upozornily veřejnost na deset klíčových bodů, které stanovila konference ETUCE v polovině svého funkčního období.

Těším se na naši společnou kampaň a přeji vám vše nejlepší do nového roku a inspiraci, abyste vedli cestu k lepším zítřkům pro učitele!

Susan Flocken

Evropská ředitelka ETUCE

 

Zpráva je připojena níže v původním formátu, v českém i v anglickém jazyku.