Jak bude realizována strategie vzdělávací politiky

Připomínkujte "implementační karty" kličových klíčových oblastí našeho školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo k materiálu „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“ celkem pět tzv. implementačních karet. Můžete připomínkovat jejich obsah. Na kartách jsou podrobně rozepsány cíle a termíny realizace této strategie v jednotlivých klíčových oblastech. Jedná se následující oblasti:

  •  Inovace oborové soustavy

Cílem je funkční, prostupná a atraktivní oborová soustava, která prostřednictvím revize obsahů vzdělávání zajistí, aby byli jeho absolventi vybaveni kompetencemi pro další profesní i neprofesní vzdělávání, osobní život a dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce.

  •  Podpora a řízení škol

Vybudování funkčního systému podpory škol, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání, spolupráci, zefektivnění řízení škol a školské soustavy a ke snížení nerovností ve vzdělávání.

  •  Podpora předškolního vzdělávání

Hlavním cílem opatření je neustále zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí. Cestou ke zvýšení kvality bude proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.

  •  Revize RVP ZV a systém metodické podpory pro školy a pedagogy

Cílem opatření je modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Škola musí rozvíjet kritické myšlení, práci s informacemi, klást důraz na spolupráci a zároveň podporovat kompetenci k celoživotnímu učení. Základem vzdělávání jsou znalosti jádrového učiva, které musí žáci umět aplikovat a rozvíjet.

  •  Zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech

Zvýšit kvalitu vzdělávání ve strukturálně postižených regionech s důrazem na zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání, metodickou podporu škol vzdělávajících vysoký podíl sociálně znevýhodněných žáků a jejich zřizovatelů.

Všech pět implementačních karet si můžete stáhnout ve formátu pdf viz níže. Připomínky prosím zasílejte na e-mail svazu cmos.skolstvi@cmkos.cz a to do 10. července 2020.